Regulamin sprzedaży biletów wstępu na imprezy masowe – prowadzonej przez TM Concept sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży Biletów oraz produktów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej www.pakietyvip.com, przez TM Concept Sp. z o.o., z siedzibą w Regułach przy ul. Aleje Jerozolimskie 300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000088, REGON 523536112, NIP:5342656628 (dalej zwaną „Sprzedającym”).
 2. Regulamin określa warunki zawarcia na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej https://pakietyvip.com, Umowy sprzedaży Biletów uprawniających do wstępu na wybrane imprezy masowe w rozumieniu postanowień przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Jednym z warunków zakupu Biletu oraz produktów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej www.pakietyvip.com jest zapoznanie się oraz akceptacja (za pomocą zaznaczenia pola typu „checkbox”) treści postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Sprzedawcą Biletów jest TM Concept Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 300, 05-820, Reguły posługującą się numerem NIP:5342656628, telefon kontaktowy: 733 333 205, e-mail kontaktowy: kontakt@pakietyvip.com.
 5. Regulaminy organizatorów (dalej zwane „Regulaminy Organizatorów) mogą nakładać dodatkowe obowiązki, które nie zostały wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia, a ujęte treścią niniejszego paragrafu 2 zatytułowanego „Definicje”, mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że treść Regulaminu wskazuje wprost na odmienne ich znaczenie, od znaczenia nadanego im poniżej:

 1. Bilet (bilet wstępu) – oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży przez Użytkownika ze Sprzedającym, uprawniające Użytkownika do udziału w konkretnej Imprezie. Bilet możliwy jest do nabycia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pakietyvip.com. Bilet zakupiony poprzez serwis sprzedażowy, dostępny na stronie internetowej www.pakietyvip.com ma formę Biletu z kodem. W zależności od Imprezy, Bilet może stanowić bilet wstępu na Imprezę o charakterze imiennym, tj. dedykowany konkretnemu Użytkownikowi/osobie przez Użytkownika wskazanej w trakcie procesu zamawiania (bilet prezent), lub bilet wstępu dla okaziciela. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to pojęcie odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 2. Biuro Obsługi Klienta – oznacza jednostkę Sprzedającego, udzielającą informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail kontaktowy) w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17:00, pod adresem email: kontakt@pakietyvip.com. Opłata za kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-mail) jest zgodna z wybraną przez Użytkownika taryfą dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Dowód Zakupu – oznacza Bilet, potwierdzenie mailowe uiszczenia Kwoty należności z tytułu sprzedaży Biletu.
 4. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Faktura – oznacza fakturę w formie elektronicznej, wystawianą i przesyłaną na życzenie Użytkownika – złożone podczas procesu zamawiania Biletu – w formacie pliku PDF na adres e-mail Użytkownika wskazany w ramach procesu zakupu Biletu.
 6. Kod – oznacza indywidualny kod, umożliwiający jego odczytanie przy użyciu urządzeń skanujących.
 7. Impreza – oznacza wybrane widowisko sportowo/rozrywkowe, które organizowane jest przez partnera Sprzedającego, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na stronie internetowej https://pakietyvip.com.
 8. Kwota należności – oznacza kwotę, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po zawarciu Umowy sprzedaży Biletu ze Sprzedającym, tj. po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Na powyższą kwotę składają się więc suma cen wybranych (zakupionych) Biletów. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży Biletu ze Sprzedającym, tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Obiekt – oznacza miejsce, w którym będzie się odbywała konkretna Impreza.
 10. Sprzedający – oznacza TM Concept Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 300, 05-820, Reguły posługującą się numerem NIP:5342656628, prowadzącą proces sprzedaży biletów wstępu na wybrane Imprezy, za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na stronie internetowej https://pakietyvip.com.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów przez Sprzedającego.
 12. Regulamin Organizatorów – oznacza regulamin dedykowany konkretnej Imprezie, ustanawiany każdorazowo przez organizatora Imprezy.
 13. Serwis Płatniczy – oznacza serwis płatniczy, zapewniony i obsługiwany przez spółkę pod firmą Paynow.pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 14. Strona Internetowa Sprzedającego – oznacza stronę internetową www.pakietyvip.com, do której uprawnionym i której operatorem jest Sprzedający i w ramach której jest udostępniony serwis sprzedażowy, za pośrednictwem, którego jest prowadzona sprzedaż Biletów przy wykorzystaniu Systemu.
 15. System – oznacza komputerowy system sprzedaży Biletów, przeznaczony do obsługi serwisu sprzedażowego, udostępniony przez spółkę Paynow.pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, a którym dysponuje Sprzedający na potrzeby prowadzenia procesu sprzedaży Biletów przy wykorzystaniu serwisu sprzedażowego. System umożliwia obsługę procesu sprzedaży Biletów, a także umożliwia proces ewentualnych zwrotów Biletów. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu (w ramach serwisu sprzedażowego) są następujące: dostęp do sieci Internet o minimalnej prędkości przesyłu 1Mbit/s, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera), aplikacja do obsługi Javascript oraz plików Cookies, program do obsługi plików typu PDF.
 16. Użytkownik – oznacza każdą osobę inicjującą proces zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego.
 17. Zasady korzystania z Obiektu – oznacza dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące osoby uczestniczące w Imprezie, organizowanej na terenie konkretnego Obiektu, dostępny na Stronie Internetowej Sprzedającego (aktywny link do strony internetowej Obiektu) albo Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Obiektu. (o ile zasady obowiązują).
 18. Produkt – każda rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym z zastrzeżeniem, że Bilet nie jest Produktem.

3. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów oraz Produktów z wykorzystaniem Systemu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com. Zakup Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com wymaga przede wszystkim uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, poprzedzonej zapoznaniem się z jego treścią, a wyrażanej i potwierdzonej poprzez zaznaczenie pola typu checkbox przy komunikacie „Przeczytałem/łam i akceptuję Regulamin sprzedaży Biletów przez Sprzedającego”, oraz podania prawdziwych danych, niezbędnych do procedowania transakcji, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com.
 2. Każdy Użytkownik, inicjując proces składania zamówienia w serwisie sprzedażowym udostępnianym na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu (zawarciem Umowy sprzedaży) Biletu za pośrednictwem niniejszego serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com.
 3. Każdej Imprezie dedykowany jest Regulamin Organizatora, którego postanowienia także obowiązują Użytkowników/posiadaczy Biletów uczestniczących w Imprezie. Sprzedający udostępni Użytkownikowi Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie odsyłacza (aktywny link) do jego treści w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com. Użytkownik akceptuje Regulamin Imprezy w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox (), tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Sprzedający udostępni Użytkownikowi Regulamin Serwisu Płatniczego poprzez umieszczenie odsyłacza (aktywny link) do jego treści w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com. Użytkownik akceptuje Regulamin Serwisu Płatniczego w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox, tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników/posiadaczy Biletów przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego (aktywny link do strony internetowej Obiektu). Użytkownik akceptuje Zasady korzystania z Obiektu w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox (), tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w serwisie sprzedażowym oraz Systemie treści o charakterze bezprawnym, w tym mogących naruszać normy moralne, obyczajowe czy dobra osobiste innych osób/podmiotów, a także podejmowania działań modyfikujących funkcjonowanie serwisu sprzedażowego, Systemu, Strony Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com, albo powiązanych z nimi urządzeń czy oprogramowań, a w tym w szczególności mogących wywołać zakłócenia funkcjonowania albo uszkodzenia w serwisie sprzedażowym, Systemie, Stronie Internetowej Sprzedającego, albo w powiązanych z nimi urządzeniach czy oprogramowaniach. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedającego, dedykowanego sprzedaży Biletów, w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. W przypadku dokonania któregoś z powyższych naruszeń, Sprzedający ma prawo do wstrzymania dostępu do serwisu sprzedażowego wykorzystującego System dla Użytkownika, dopuszczającego się tegoż naruszenia.
 7. Sprzedający sprzedaje Bilety na wybrane Imprezy. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego, znajdują się na Stronie Internetowej Sprzedającego.
 8. Sprzedający może udostępnić mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju (kategorii, jeżeli jest przewidziany podział) Biletu. Sprzedający zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie konstrukcji Obiektu za pomocą udostępnianej w serwisie sprzedażowym grafiki, dlatego też prezentowane mapy Obiektów należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, uproszczony i poglądowy plan. W przypadku wprowadzenia – w trakcie trwania sprzedaży Biletów – zmian w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, Sprzedający będzie niezwłocznie informował Użytkowników, których dotyczą zmiany.
 9. Zakazane jest w szczególności dokonywanie przez Użytkownika zakupu Biletu z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety fałszywą bądź cudzą kartą kredytową/płatniczą, bez zgody właściciela karty kredytowej/płatniczej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem. Niezależnie od powyższego Użytkownik będzie mógł dokonać – jeżeli Sprzedający przewidzi odnośnie do konkretnej Imprezy Bilety imienne – we własnym imieniu zakupu Biletu imiennego na rzecz osoby trzeciej, tj. Biletu imiennego, uprawniającego do udziału w Imprezie osobę trzecią w stosunku do Użytkownika (bilet prezent).
 10. W przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, zakupu Biletu może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com (w tym m.in. nazwy, logotypy, terminarze Imprez, oraz cenniki, a także kolorystyka i układ strony internetowej) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Sprzedającego lub partnerów Sprzedającego, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
 12. Z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 11 powyżej Użytkownik może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
 13. Bilet umożliwia wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie na okaziciela dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę tylko jedną osobę. Bilet każdorazowo określa dni uczestnictwa w Imprezie.
 14. Bilet uprawnia Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. Przez wskazanie miejsca, należy również rozumieć sektor. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i w trakcie trwania Imprezy, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik powinien zostać poinformowany przez przedstawiciela służby porządkowej organizatora Imprezy.

4. Rezerwacja i Zakup Biletu

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży Biletu jest poprzedzone prawidłowym przebiegiem procesu zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego https://pakietyvip.com, na który to proces składają się etapy wskazane w punkcie 2 niniejszego paragrafu, od lit. „a” do „i” włącznie. Użytkownik przystępuje (zawiera) do Umowy sprzedaży Biletu po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”, co łączy się z obowiązkiem uiszczenia płatności ceny za zamówiony Bilet przy pomocy jednej z form płatności wskazanych w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Sprzedającego, po zainicjowaniu przez Użytkownika procesu zamówienia Biletu.
 2. Proces zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, składa się z następujących etapów:
  1. wybór Imprezy;
  2. wybór rodzaju Biletu oraz ewentualnie kategorii Biletu, jeżeli przewiduje się takie dodatkowe rozróżnienie, oraz ilości Biletów;
  3. uzupełnienie pól dedykowanych danym, niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności danych niezbędnych do dostarczenia Biletu drogą elektroniczną;
  4. zaakceptowanie warunków Regulaminu, Regulaminu Imprezy, Zasad korzystania z Obiektu (o ile obowiązują);
  5. wybór sposobu płatności za Bilet, oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu Serwisu Płatności;
  6. potwierdzenie chęci realizacji zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;
  7. potwierdzenie warunków oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail przez Użytkownika w procesie zamawiania;
  8. przekierowanie automatyczne do Serwisu Płatniczego w celu dokonania na rzecz Sprzedającego płatności Kwoty należności na warunkach wskazanych w Regulaminie Serwisu Płatności;
  9. potwierdzenie uiszczenia Kwoty należności zostanie wysłane za pośrednictwem Systemu niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego w Serwisie Płatności, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 3. Jeśli Regulamin Sprzedającego przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując zamówienia Biletu wybiera również kategorię Biletu. W zależności od postanowień Regulaminu Sprzedającego Użytkownik może dokonać zakupu maksymalnej ilości Biletów. W ramach danej Imprezy Sprzedającego bowiem może wprowadzić ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości nabywanych Biletów podczas jednej transakcji (zamówienia), zawieranej za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego.
 4. Zakup Biletu w wyniku wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny za każdy sprzedawany Użytkownikowi Bilet (Kwoty należności).
 5. Od momentu potwierdzenia przez Użytkownika chęci realizacji zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, rozpoczyna się w Serwisie Płatności trwająca 15 minut sesja dedykowana procesowi płatności Kwoty należności, podczas której powinno – celem pomyślnego zakończenia tejże procedury płatności – nastąpić uiszczenie zapłaty Kwoty należności przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Płatności, oraz zaksięgowanie środków z tytułu tejże uiszczanej przez Użytkownika Kwoty należności na rachunku Sprzedającego prowadzonym w tymże Serwisie Płatności. Po upływie tego czasu, sesja w Serwisie Płatności wygaśnie. Skutki wygaśnięcia sesji w Serwisie Płatności określa punkt 7 poniżej.
 6. Potwierdzenie przystąpienia przez Użytkownika (zawarcia) do Umowy sprzedaży zamówionego uprzednio Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, zostanie wysłane niezwłocznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 7. Potwierdzenie uiszczenia Kwoty należności zostanie wysłane za pośrednictwem Systemu niezwłocznie – po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności – na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia. Informacja o nieuiszczeniu Kwoty należności zostanie wysłana za pośrednictwem Systemu.

W przypadku niezaksięgowania środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego, prowadzonym w Serwisie Płatności w następstwie przypadku opisanego w pkt. „7” powyżej w niniejszym punkcie, zostanie to uznane za odstąpienie przez Użytkownika od Umowy sprzedaży Biletu i zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w treści wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia, a w której Użytkownik zostanie poinformowany jednocześnie o niezaksięgowania środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności. Powyższe odstąpienie oraz anulacja zamówienia nie wiążą się z obowiązkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 poniżej. Momentem decydującym o uiszczeniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności – zaksięgowaniu środków z tytułu kwoty należności na koncie Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z niniejszym punktem, nie ma możliwości przywrócenia tejże rezerwacji, na którą opiewało anulowane zamówienie, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia (nowej rezerwacji). W takim przypadku Sprzedający nie gwarantuje, że zarezerwowane uprzednio Bilety będą wciąż dostępne.

 1. Płatność zaksięgowana po upływie terminu wskazanego w punkcie 5 powyżej, zostanie zwrócona na konto Użytkownika z którego została dokonana, na koszt Użytkownika, wskazany w regulaminie Serwisu Płatności.
 2. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego, możliwa będzie tylko za pomocą form płatności udostępnionych każdorazowo w Serwisie Płatności, do którego Użytkownik zostanie przekierowany każdorazowo przez System bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Sprzedający przewiduje następujące formy płatności Kwoty należności, oferowane za pośrednictwem Serwisu Płatności (zgodnie z regulaminem korzystania z Serwisu Płatności, dostępnym na stronie: https://pakietyvip.com tj. w formie:
  1. Szybkich przelewów
  2. Karty płatniczej
  3. Płatności Blik

Dodatkowo Sprzedający udostępnia możliwość zapłaty należności za pośrednictwem Przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedającego.

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności z tytułu zakupu Biletu, w trybie przewidzianym w niniejszym punkcie Regulaminu, ponosi Użytkownik.

 1. Płatność wynikająca z jednej Umowy sprzedaży powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych uprzednio Biletów. Kwota należności wynikająca z zamówienia powinna zostać uiszczona w całości i zaksięgowana na rachunku Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności, w granicach podanego każdorazowo Użytkownikowi przez Sprzedającego czasu w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w punkcie 6 powyżej. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu (zaksięgowanie) środków pieniężnych z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności.
 2. Podanie błędnych danych karty kredytowej/płatniczej i zaakceptowanie/potwierdzenie woli realizacji płatności spowoduje odmowę wykonania transakcji (zapłaty Kwoty należności) w Serwisie Płatniczym.
 3. Odmowa wykonania transakcji (zapłaty Kwoty należności) w Serwisie Płatniczym jest równoznaczna z odstąpieniem przez Użytkownika od Umowy sprzedaży Biletu (anulacja zamówienia) i skutkuje ponownym rozpoczęciem procedury zamówienia Biletu. Powyższe odstąpienie oraz anulacja zamówienia nie wiążą się z obowiązkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego.
 4. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta z chwilą wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” na Stronie Internetowej Sprzedającego, udostępnionej Użytkownikowi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie/potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, z danymi wprowadzonymi/wybranymi podczas procesu zamawiania oraz zweryfikowanymi bezpośrednio przed przystąpieniem do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu.
 6. Możliwość zakupu Biletu dotyczy Imprez aktywnych w serwisie sprzedażowym wykorzystującym System.
 7. Ceny wskazane na Stronie Internetowej Sprzedającego, w Serwisie Płatności, w potwierdzeniu złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, oraz kwoty wskazane ewentualnie na blankiecie Biletu), stanowią kwoty brutto, zawierające podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Sposób i termin płatności

 1. Możliwe są następujące rodzaje płatności: Przelew Tradycyjny, Karta płatnicza, Przelew online (Szybki przelew), Płatność Blik
 1. Karta płatnicza – po zatwierdzeniu rezerwacji wykonanej za pośrednictwem serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com (po kliknięciu w przycisk: „Kupuję i płacę”) i wybraniu sposobu płatności kartą Użytkownik zostanie przekierowany do Serwisu Płatniczego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Za bezpieczeństwo i realizację transakcji kartami płatniczymi przeprowadzonymi na stronach internetowych Blue Media S.A. jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 2. Przelew online – po zatwierdzeniu rezerwacji wykonanej za pośrednictwem serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com (po kliknięciu w przycisk: „Kupuję i płacę”) i wyborze sposobu płatności przelewem online i wybraniu odpowiedniego banku, z którego ma zostać wykonana należność, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę transakcyjną banku. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest spółka pod firmą Paynow.pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. Za bezpieczeństwo i realizację transakcji kartami płatniczymi przeprowadzonymi na stronach internetowych jest firma Paynow.pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 3. Przelew tradycyjny – po zatwierdzeniu rezerwacji wykonanej za pośrednictwem serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com (po kliknięciu w przycisk: „Kupuję i płacę”) i wyborze sposobu płatności przelew tradycyjny zapłata powinna nastąpić jak najszybciej, a kwota przelewu powinna być zgodna z kwotą do zapłaty podaną w potwierdzeniu rezerwacji. Na zaksięgowanie czekamy 2 dni robocze od momentu wykonania rezerwacji. Po upływie tego czasu rezerwacja zostanie anulowana.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik chciałby uzyskać fakturę z tytułu sprzedaży Biletu, powinien podczas procesu zamawiania Biletu wnioskować o fakturę, zaznaczając opcję „zamawiam fakturę” (pole typu checkbox ()), oraz podać wymagane dane, wskazane w dedykowanym formularzu, udostępnionym Użytkownikowi po wybraniu powyższej opcji. Faktura zostanie przesłana wraz z Biletem po zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Sprzedającego prowadzonym w Serwisie Płatności.
 2. Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik dokonał płatności Kwoty należności przy użyciu kradzionych kart kredytowych/płatniczych, środków dostępu do konta, wbrew woli uprawnionego;
  2. Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
  3. Bilet został kupiony za pośrednictwem nieautoryzowanego przez Sprzedającego kanału sprzedaży;
  4. Kwota należności nie została uiszczona w terminie określonym w §4 pkt 5 Regulaminu lub środki z tytułu zapłaty Kwoty należności nie zostały zaksięgowane w powyższym terminie, a mimo to Bilet został wystawiony i wysłany Uczestnikowi.
  5. We wskazanych w punkcie 2 – podpunktach od „a” do „c” włącznie – przypadkach Sprzedający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia każdorazowego zdarzenia właściwym organom ścigania.
 3. Zgodnie z art. 38 punktem 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2022 poz. 2581 t.j. z dnia 1 grudnia 2022), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu na warunkach wskazanych treścią rozdziału 4 przywołanej wyżej ustawy.

6.  Dostarczenie zakupionego Biletu 

 1. Użytkownik otrzymuje Bilet w formie wydrukowanej (hard copy) za pośrednictwem poczty kurierskiej lub w formie elektronicznej (do wydruku własnego) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia. Bilet zostanie wysłany najpóźniej na dwa tygodnie przed datą Imprezy, której Bilet dotyczy. Użytkownik może wybrać opcję odbioru osobistego w dniu Imprezy, której Bilet dotyczy, albo przy Aleje Jerozolimskie 300, 05-820 Reguły (na dwa tygodnie przed datą Imprezy, której Bilet dotyczy) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi – wpuszczającemu uczestników Imprezy na teren Obiektu – Biletu wystawionego przez Sprzedającego.
 2. Bilet przesłany przez Sprzedającego Użytkownikowi po otrzymaniu płatności z tytułu Kwoty należności przez Sprzedającego, upoważnia do uczestnictwa w całej konkretnej Imprezie lub w konkretnym/konkretnych dniu/dniach Imprezy – w zależności od tego czy jest to Bilet upoważniający do uczestnictwa w jednym dniu Imprezy, wybranych dniach Imprezy, lub w całej Imprezie. Bilet nie upoważnia do udziału w innej Imprezie, niż ta, której jest on dedykowany, oraz poza terminem Imprezy, wskazanym na Bilecie. Powyższe odnosi się również do zajęcia miejsca we właściwym sektorze Imprezy.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza Obiekt (Imprezę) w trakcie trwania Imprezy, powinien w chwili powrotu na Imprezę okazać – w sposób wskazany w punkcie 3 niniejszego paragrafu – bileterowi Bilet, lub inny wydany w zamian za pierwotnie okazany Bilet identyfikator, pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w pozostałej części Imprezy.
 4. Biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego, nie można odebrać w inny sposób, niż opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwroty

  1. Zgodnie z art. 38 punktem 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2022 poz. 2581 t.j. z dnia 1 grudnia 2022), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu na warunkach wskazanych treścią rozdziału 4 przywołanej wyżej ustawy.
  2. W przypadku zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem niniejszego serwisu sprzedażowego https://pakietyvip.com, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Klient będący konsumentem zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Użytkownik poinformuje Sprzedającego wypełniając formularz odstąpienia od umowy dostępny w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i następnie prześle listownie na adres spółki Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres kontakt@pakietyvip.com.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedającemu.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Użytkownika płatności w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego Użytkownik użyła w chwili zakupu.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady nabytych Produktów w okresie 2 lat od daty zakupu.
  6. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pakietyvip.com lub pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 300, 05-820 Reguły.
  7. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

8. Odwołanie, zmiana czasu, miejsca Imprezy, kategorii Biletu, zwrot pieniędzy za Bilet

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności) ani do zamiany na inny, z wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca odbycia Imprezy, lub obniżenia kategorii Biletu. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca odbycia Imprezy, obniżenia kategorii Biletu, Użytkownik będzie miał możliwość żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności) zgodnie z postanowieniami w niniejszym §8. Zmiana daty odbycia się Imprezy, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim w niniejszym punkcie, oznacza wyłącznie zmianę powyżej 4 (godzin) godzin w stosunku do pierwotnie ustalonej daty Imprezy. Zmiana miejsca odbycia się Imprezy, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim w niniejszym punkcie, oznacza wyłącznie przeniesienie tego miejsca poza granice powiatu w stosunku do pierwotnie ustalonego powiatu, w którym miała odbyć się Impreza.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, obniżenia kategorii Biletu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników, którzy dokonali zakupu Biletu na daną Imprezę. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdym z powyższych faktów poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Sprzedającego. Dodatkowo Użytkownicy, których dotyczy każdorazowa zmiana, otrzymają informację o każdym z powyższych faktów na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 3. W przypadku uzyskania informacji od Sprzedającego o zaistnieniu którejś z sytuacji, o których mowa w §7 punkcie 1 powyżej, za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 2 powyżej w niniejszym paragrafie, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności), Użytkownik zobowiązany jest do przesłania, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji, na adres e-mail: kontakt@pakietyvip.com, aktualnych danych do przelewu bankowego – jeżeli rachunek z którego została uiszczona Kwota należności został zamknięty, numery transakcji, oraz kopii oryginału Biletu, wraz z uzasadnieniem żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności). W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Sprzedającego oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu. Zwrot pieniędzy (Kwoty należności) oznacza anulowanie Biletu, równoznaczne z jego zwrotem przez Użytkownika Sprzedającemu.
 4. Zwrot pieniędzy z tytułu Kwoty należności odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową/płatniczą niezwłocznie – za pośrednictwem Serwisu Płatniczego – przy czym nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w żądaniu zwrotu wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot – jeżeli rachunek z którego została uiszczona Kwota należności został zamknięty.
 5. W przypadku niezasadnego zgłoszenia żądania zwrotu pieniędzy za zwrócony Bilet Użytkownik otrzyma informację od Sprzedającego o przyczynach nieuwzględnienia żądania zwrotu pieniędzy.

9. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Biura Obsługi Klienta listownie na adres Aleje Jerozolimskie 300, 05-820 Reguły. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. adres do korespondencji Użytkownika;
  3. adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  4. przedmiot reklamacji;
  5. dokładny opis reklamowanej usługi;
  6. przyczynę reklamacji;
  7. Bilet oraz numer transakcji.
 1. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wskazane w punkcie 3 powyżej w niniejszym paragrafie, a także reklamacje zawierające niecenzuralne albo obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w który została zgłoszona reklamacja lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest niezgodny z Umową sprzedaży, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego, w trybie przewidzianym w punkcie 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Sprzedający będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zakresu niezgodności i ustalenia zasad doręczenia Użytkownikowi nowego, zgodnego z zamówieniem Biletu. Sposób kontaktu jest zależny od czasu, który do rozpoczęcia Imprezy pozostał.

10. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowość działania serwisu sprzedażowego oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu. Sprzedający odpowiedzialny jest za sprzedaż Użytkownikowi Biletu zgodnie z warunkami wybranymi przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Użytkownik powinien zasygnalizować Sprzedającemu wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu sprzedażowego oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu.
 2. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca w rozumieniu Regulaminu, obniżenia kategorii Biletu, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kwoty należności za Bilety Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami §8 powyżej, na każdorazowe wezwanie do zwrotu, zgłoszone zgodnie z treścią §8 powyżej.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci telefonii komórkowej, za pośrednictwem których Bilety są zamawiane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujących u operatorów sieci telefonii komórkowej, oraz innych dostawców usługi dostępu do sieci Internet.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji/urządzeń pochodnych/peryferyjnych, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców usług dostępu do sieci Internet.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu albo wiadomości z informacjami dotyczącymi procesu sprzedaży Biletu, samej Imprezy, na niewłaściwy adres, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami/zaniechaniami.
 7. W przypadku Biletów imiennych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym, zakupionym za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Sprzedającego z danymi dysponenta tegoż Biletu, w kontekście zbadania ich zgodności. Sprzedający zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta Biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu innego dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji niż ten podany pierwotnie do identyfikacji. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą został zakupiony Bilet – przedstawiony do weryfikacji bileterowi.

11. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika w procesie dokonywania zamówienia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, jest Sprzedający.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.pakietyvip.com
 3. Spółka pod firmą pl – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika w procesie dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu Płatniczego.

12. Inne postanowienia

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie Internetowej Sprzedającego w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.PAKIETYVIP.COM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.pakietyvip.com jest TM Concept Sp. z o.o., z siedzibą w Regułach przy ul. Aleje Jerozolimskie 300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000088, REGON 523536112, NIP:5342656628 „Administratorem” i będący/a jednocześnie „Usługodawcą”..
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.pakietyvip.com.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.pakietyvip.com w przypadku:
  1. rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  2. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
  1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.
  2. Zamówienia: imię i nazwisko, firma, data urodzenia, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,
  2. dostawców systemów płatności,
  3. biura księgowego,
  4. hostingodawcy,
  5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  6. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 oraz §6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@pakietyvip.com
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.pakietyvip.com, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Google.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.pakietyvip.com, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.pakietyvip.com do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.pakietyvip.com bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.pakietyvip.com musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google AdWords, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODOoraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

UWAGA!

Zgodnie z art. 38 punktem 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2022 poz. 2581 t.j. z dnia 1 grudnia 2022), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu na warunkach wskazanych treścią rozdziału 4 przywołanej wyżej ustawy.

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

        TM Concept sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 300
05-820 Reguły
kontakt@pakietyvip.com

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru